Ποια προσόντα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτές;

Οι εκπαιδευτές Soufflearning χρειάζεται να είναι παρατηρητικοί, και να μπορούν να εργάζονται σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας και με διαφορετικές προσωπικότητες ατόμων. Θα πρέπει να έχουν αναπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας ώστε η λεπτομερεί ανατροφοδότηση που θα δίνουν να δημιουργεί κίνητρα. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι έμπειροι στα απαιτούμενα θέματα κατάρτισης. Δεν θα πρέπει να έχουν πρόβλημα να είναι στο παρασκήνιο και θα πρέπει να μπορούν να ενεργούν ως άτομα που επιλύουν προβλήματα αν αυτά προκύψουν. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διαμεσολαβούν μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση (εργοδότες / εργαζόμενοι).

Posted in: Βασικά