Πόσες συνεδρίες εκπαίδευσης χρειάζονται;

Ανάλογα με το πόσο γρήγορα ο εργαζόμενος αφομοιονει την νέα γνώση και την εφαρμόζει στην καθημερινότητά του, ο αριθμός συνοδείων/συνεδριών διαφέρει από εργαζόμενο σε εργαζόμενο. Ορισμένοι χρειάζονται μια δεύτερη συνεδρία νωρίτερα από άλλους. Άλλοι πάλι, χρειάζονται περισσότερο χρόνο μεταξύ συνεδριών και προτιμούν να αυτο-διδάσκονται για μεγαλύτερο διάστημα. Ωστόσο, δεν πρέπει να περνά περισσότερο από τρεις εβδομάδες ανάμεσα σε συνεδρίες διότι ο εκπαιδευτής – εκπαιδευόμενος, μπορεί να χάσουν την αρχική τους βάση συνεργασίας.

Posted in: Κατανόηση