Shrnutí projektu Soufflearning v České republice

Comments Off on Shrnutí projektu Soufflearning v České republice

Shrnutí Soufflearning konference z Německa

N?mecké sympozium Soufflearning – Nový trend u?ení na pracovišti” se uskute?nilo dne 29. ?ervna 2012 v City Hostel Kolín nad Rýnem-Deutz. Úplná dokumentace týkající se této události je nyní k dispozici (v sou?asné chvíli pouze v n?meckém jazyce).
Více než 50 u?itel? odborného vzd?lávání, školitel? a poradc?, zástupc? spole?ností, v?deckých pracovník? a významní ?initelé z oblasti vzd?lávání si vzájemn? vym??ovali informace a zkušenosti. Národní a mezinárodní pr?b?žné výsledky Soufflearning se setkaly s velmi velkou odezvou. V?tšina p?ítomných odborník? se vyjád?ila kladn? k tomuto u?ení zam?stnanc? p?ímo na pracovišti.
Jednomyslné stanovisko:
Konference byla velmi bohatá na obsah a dob?e zorganizovaná s p?íjemnou atmosférou.
Pro další podrobnosti klikn?te zde: Dokumentation der Tagung

Comments Off on Shrnutí Soufflearning konference z Německa

Závěrečná konference projektu v Ostravě

Srde?n? Vás zveme na Záv?re?nou konferenci úsp?šného projektu Soufflearning

Comments Off on Závěrečná konference projektu v Ostravě

Newsletter 2-2012 zveřejněna!

Vše o aktuálním dění v projektu Soufflearning, který je nejen v České republice ale i v ostatních zemích Evropské Unie, můžete nalézt v aktuální newsletteru projektu, která je nyní nově přeložena i do českého jazyka a je k dispozici ke stažení zde
{filelink=45}

Posted in General | Comments Off on Newsletter 2-2012 zveřejněna!

DISCO zviditelní vaše dovednosti

Evropský slovník dovedností a kopmpetencí (DISCO) nabízí přístup do thesauru s více jak 60 000 pojmy, které slouží k popisu dovedností a kompetencí v sedmi evropských jazycích.

http://www.disco-tools.eu

Tagged , , | Comments Off on DISCO zviditelní vaše dovednosti