Проектът Soufflearning

Ефективно обучение на работното място за малки предприятия

Степента на участие на МСП в специализирани обучения и обучения за придобиване на квалификация е под средното ниво от години насам. Една от причините е, че МСП не могат да си позволят да изпратят малкото персонал, с който разполагат, на външни семинари. Нещо повече обучителните институти (и центрове) често предлагат обучения, които обикновено се осъществяват извън контекста на реалния всекидневен бизнес. Следователно е необходимо метод, който да бъде насочен към задоволяване на нуждите на малките и средни предприятия за професионално обучение, и който да бъде съобразен с персонала, който ще бъде обучаван.

При Soufflearning обучителите и коучерите идват в самата организация или предприятие, и съвместно разработват такъв обучителен метод (концепция), адаптирана към нуждите на предприятието.

Soufflearning е подходящ за единични обучения (например за обучения, отнасящи се до управленски теми) и групи от максимум осем обучаващи се. Организациите, които прилагат Soufflearning обикновено вече са запознати с неговите силни и слаби страни, и най-вече са отворени за промяна. Те знаят значението, което има работата с членовете на персонала, както и че успехът се постига в резултат на учебния процес. Често Soufflearning е началният тласък за предприемането на по-нататъшни мерки: като критичен преглед (проучване) на екипните структури и работни процеси.

Благодарение на този сайт, както и на провежданите семинари и срещи, предоставящи най-добрите практики и насоки за прилагане, тази форма за обучение, насочена към МСП се представя пред съответните заинтересовани страни и се реализира на практика. Въз основа на вече установения опит в Германия, в Европа също се установи широка мрежа на сътрудничество между професионалните обучителни институти (организации), обучители и МСП.

Целевите групи и потенциалните потребители на Soufflearning – като мярка за професионалното обучение в малките и средни предприятия – са обучителните центрове, професионалните организации, различни бизнеси, служителите и други групи по интереси в сферата на професионалното обучение. Целта е тези конкретни обучителни институции, както и заинтересованите от професионалното обучение (образование), да се запознаят със Soufflearning, както и да им покажем, как да прилагат метода в ежедневната си обучителна практика.

Развитие на проекта

В съвместния проект “Инициатива за професионално обучение” (NRW) от 2005 г., чиито координатори са организацията “netz NRW e.V.”и Бонският научен център, Soufflearning е разработен и тестван специално, за да отговори на нуждите и изискванията на малките фирми и организации. Проектът, реализиран в рамките на програма “Леонардо да Винчи” (10/2010 – 09/ 2012 г.), беше трансфериран към организациите-партньори във Франция, Чешката република, Италия и в региона Горна Лужица в Германия.

Soufflearning понастоящем се прилага за трети път, и втори път като част от образователната програма “Леонардо да Винчи” за обучение през целия живот. Проектът има за цел да разпространи тази обучителна концепция в рамките на Европа, да я адаптира към националните условия, както и да предложи възможност Soufflearning да бъде допълнителна квалификация за обучаващите се. Този път участие в проекта имат Испания, Германия, Гърция и България.

Soufflearning 2 – Разширяване на иновативния подход за обучение на работното място и квалификация за малки и микро предприятия
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ – дейност “Трансфер на иновации” в програми УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
DE/13/LLP-LdV/TOI/147 674